Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Projektiranje

Izvedbeni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Ada s izgradnjom nove plohe i reciklažnog dvorišta, Semeljci
Glavni geotehnički projekt temeljenja zida za zaštitu od buke prometnog prstena IKEA Zagreb istok, Zagreb
Izvedbeni projekt sustava opskrbe vodom, hidranstke mreže i odvodnje otpadnih voda kampa Politin i Ježevac, Otok Krk
Izvedbeni projekt sustava opskrbe vodom i odvodnje otpadnih voda kampa Politin i Ježevac, Otok Krk
Izvedbeni projekt sustava opskrbe vodom, hidranstke mreže i odvodnje otpadnih voda kampa Marina, Labin
Analiza stanja plinskih zdenaca i pripadajućeg sustava aktivnog otplinjavanja i režima procjednih voda u tijelu odlagališta neopasnog otpada Jakuševec, Zagreb
Izvedbeni projekt sondi na pokosima odlagališta za mjerenje prisutnosti procjedne vode i tlaka odlagališnog plina na odlagalištu neopasnog otpada Jakuševec, Zagreb
Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Stara Ciglana, Semeljci
Izvedbeni projekt sustava opskrbe vodom, hidranstke mreže i odvodnje otpadnih voda kampa Mareda i Sirena, Novigrad
Glavni geotehnički projekt deponije komunalnog otpada Višnjik na lokalitetu Zrnići, Bosna i Hercegovina
Glavni projekt sanacije klizišta izgradnjom pilotne stijene na magistralnom plinovodu Donji Miholjac – Slobodnica
Glavni projekt sustava opskrbe vodom, hidranstke mreže i odvodnje otpadnih voda kampa Kozarica, Pakoštane
Glavni geotehnički projekt potpornog zida i nasipa za temeljenje objekta UPOV-a Orašac-Zaton
Plan odlaganja (tehničko-tehnološki elaborat) odlagališta neopasnog otpada Jakuševac, Zagreb
Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni i Glavni projekt i ishođenje odgovarajućih dozvola za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Šljivici, Lovas
Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Gajevi, Drenovci
Izvedbeni tehnološko-građevinski i elektrotehnički projekt sanacije i izgradnje novih ploha sa sustavom recikrulacije na odlagalištu neopasnog otpada Beljavine, Vrbovec (usluge koordinatora projektnog tima i Glavnog projektanta)
Sanacijski elaborat (Plan Ex-situ sanacije) odlagališta Triluke, Tkon
Idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole reciklažnog dvorišta Senj
Glavni projekt sustava opskrbe vodom, hidranstke mreže i odvodnje otpadnih voda reciklažnog dvorišta Oprisavci
Glavni projekt reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice
Izmjene i dopune Idejnog i Glavnog projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Mala Promina s izgradnjom nove plohe, Knin
Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Peterkov Laz, Delnice
Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin, Osijek
Glavni geotehnički projekt novih ploha odlagališta neopasnog otpada Plano, Trogir
Glavni projekt reciklažnog dvorišta Jasenovac
Glavni projekt reciklažnog dvorišta Gvozd
Glavni projekt faza 1 – 3 sanacije i proširenja odlagališta neopasnog otpada Lončarica Velika s izgradnjom novih ploha i sustavom zbrinjavanja procjednih voda, Osijek
Glavni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Karepovac i izgradnje nove plohe sa sustavom aktivnog otplinjavanja i spojem na UPOV Stupe, Split (usluge koordinatora projektnog tima i Glavno
Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, Đurđenovac
Idejni projekt reciklažnog dvorišta Čabar
Idejni projekt proširenja odlagališta Dubravica s izgradnjom reciklažnog dvorišta i sortirnice odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, Metković
Idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Blatuša, Gvozd
Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Strm Breg, Feričanci
Glavni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Teodorovac, Đurđenovac
Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provođenje ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Idejni i Glavni projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Hrastinka, Mursko Središće

Istražni radovi

Geološki i geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja za trasu plinovoda Čvor Međimurje - CPS Molve dužine 73 km, Čakovec – Koprivnica
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s prijedlogom temeljenja mosta Donji Klasnić – Milikare, Glina
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s kategorizacijom terena s obzirom na stabilnost za vodoopskrbi cjevovod na području Podsuseda, Zagreb (2013)
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s prijedlogom temeljenja Višestambene građevine u Gospodskoj 23, Zagreb
Geofizički i geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s prijedlogom temeljenja UPOV Orašac-Zaton
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s prijedlogom temeljenja za Stambeno-poslovnu građevinu u ulici Dekanići bb, Zagreb
GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I IZRADA GEOTEHNIČKOG IZVJEŠTAJA ZA KLINIKU CYBER KNIFE U BLATU, ZAGREB
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja za izgradnju putničkog terminala Zračne Luke Zagreb
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja za izgradnju staklenika i kogeneracijskog postrojenja Ecogarden, Kutina
Istražni radovi; snimanje IC (termo kamerom), bušenje geotehničkih opažačkih bušotina i analiza odlagališnog plina; za potrebe utvrđivanja pružanja dubinskog požara na odlagalištu neopasnog otpada
Geofizički i geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s prijedlogom temeljenja vodosprema Doli i Konjuh
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog mišljenja za odabir mikrolokacije s obzirom na geotehničke uvjete kompresorske stanice Velika Ludina
Geofizički i geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s procjenom rasprostiranja odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Teodorovac, Đurđenovac
Geotehnički istražni radovi i izrada Geotehničkog izvještaja s procjenom rasprostiranja odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Blatuša, Gvozd
Geofizički i geodetski istražni radovi i izrada Izvještaja s procjenom rasprostiranja odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Kosinec, Drenje

Nadzor

Stručni nadzor nad izgradnjom precrpne stanice za procjedne vode; Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Projektantski nadzor tijekom radova sanacije odlagališta neopasnog otpada Ada s izgradnjom nove plohe i reciklažnog dvorišta, Semeljci
Stručni nadzor nad izgradnjom kazeta VI. i VII. za odlaganje neopasnog otpada i sustava recikrulacije pročišćene procjedne vode na prekrivni sustav zatvorenog dijela odlagališta; Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Stručni nadzor nad izgradnjom internih prometnih površina; Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Projektantski nadzor tijekom radova izgradnje, održavanja i upravljanja objektima odlagališta neopasnog otpada Jakuševec, Zagreb
Stručni nadzor nad radovima prekrivanja kazeta I-III s izgradnjom sustava aktivnog otplinjavanja i premještanjem plinske baklje na odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Projektantski nadzor tijekom radova sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Stara Ciglana, Semeljci
Stručni nadzor nad radovima faze 0-1 u sklopu sanacije i izgradnje novih ploha odlagališta neopasnog otpada Beljavine, Vrbovec
Stručni nadzor nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava, Velika Gorica

Tehničko savjetovanje (konzalting)

Tehničko savjetovanje Investitora tijekom izgradnje precrpne stanice za procjedne vode; Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Tehničko savjetovanje Projektanta i tumačenje Geomehaničkog elaborata za prometne površine prometnog prstena IKEA, Zagreb istok, Zagreb
Tehničko savjetovanje Investitora tijekom izrade Tehnološkog elaborata i Glavnog projekta za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada Višnjik na lokalitetu Zrnići s izgradnjom postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO), Bosna i Hercegovina
Izrada dokumentacije za nadmetanje (DZN) za javnu nabavu radova popunjavanja i zatvaranja kazeta I-III s izgradnjom sustava aktivnog otplinjavanja i premještanjem plinske baklje; Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Analiza postojećeg stanja 7 odlagališta neopasnog otpada i divljih odlagališta, Studija izvedivosti, Aplikacija za Prijavu projekta za EU sufinanciranje, projektni zadatak za izradu dokumentacije za sanaciju odlagališta neopasnog otpada, Šibensko-kninska županija
Izrada dokumentacije za nadmetanje (DZN) za javnu nabavu radova sanacije odlagališta neopasnog otpada Ada s izgradnjom nove plohe i reciklažnog dvorišta, Semeljci
Izrada dokumentacije za nadmetanje (DZN) za javnu nabavu radova sanacije odlagališta neopasnog otpada Sveti Juraj s izgradnjom nove plohe, Senj
Izrada studije izvedivosti, dokumentacije potrebne za prijavu projekta za EU sufinanciranje (projektne aplikacije) te dokumentacije za nadmetanje (tendera) za javnu nabavu izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova za sanaciju odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo
Izrada dijela dokumentacije za nadmetanje (Knjiga 1 – Upute ponuditeljima), sukladno Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći Europske unije trećim zemljama (PRAG) za javnu nabavu radova izgradnje reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava, Velika Gorica
Izrada MS Access baze podataka mobilnih strojeva za korištenje na objektima sustava gospodarennja otpadom u Republici Hrvatskoj
Izrada dijela dokumentacije za nadmetanje (Knjiga 3 – Zahtjevi naručitelja), sukladno uvjetima Fidic Žuta Knjiga za nabavu usluga Projektiranja i izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Trebež s izvedbom interventnog crpnog sustava, sustava aktivnog otplinjavanja i glinobetonske dijafragme, sufinanciran od strane Europske unije kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013., Samobor
Izrada novelacije studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za sanaciju i zatvaranje odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo
Projektna aplikacija potrebna za prijavu projekta sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Hrastinka na sufinanciranje iz EU kohezijskog fonda davanjem pomoći, Mursko Središće
Izrada Studije izvedivosti s analizom koristi i troškova, Zahtjevima naručitelja, Idejnim projektom s ishođenjem lokacijske dozvole i Projektne aplikacije za EU sufinanciranje sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo s prikupljanjem procjednih voda i uređajem za pročiščavanje procjednih voda
Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke 2015.-2021.
Izrada MS Access baze podataka stacionarne i mobilne opreme postrojenja za mehaničku i biološku obradu otpada za korištenje na objektima sustava gospodarennja otpadom u Republici Hrvatskoj
Izrada dokumentacije za nadmetanje sukladno uvjetima Fidic Žuta Knjiga za nabavu usluga Nadzora i Projektiranja i izvođenja radova izgradnje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada i pretovarnih stanica za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac na području Šibensko-kninske županije
Izrada dokumentacije za nadmetanje sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi za nabavu usluga Nadzora, Tehničke pomoći i Radova sanacije i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Šljivici, sufinanciran od strane Europske unije kroz Operativni program Zaštita okoliša 2007.-2013., Lovas