Select the search type
  • Site
  • Web
Search

Građevine sustava gospodarenja otpadom

  

 

PanGeo Projekt je jedan od vodećih pružatelja konzultantskih i projektantskih usluga u području gospodarenja otpadom. Surađujemo s nizom klijenata iz čitavog lanca gospodarenja otpadom: od proizvođača otpada, preko regulatornih tijela i agencija do privatnih investitora. Također, surađujemo i pružamo podršku javnim službama i tijelima državne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini za implementaciju ekološki prihvatljivih, praktičnih i isplativih rješenja za gospodarenje različitim vrstama otpada.

 

Naše iskustvo pokriva vrlo široki spektar cjelina u sustavu gospodarenja otpadom, od strategijskog planiranja, studija izvedivosti, procjene utjecaja na okoliš i ishođenja potrebnih dozvola, do inženjerskih pitanja pri projektiranju, izgradnji, vođenju i održavanju objekata u sustavu gospodarenja otpadom.
Prikupljanje, obrada, recikliranje i odlaganje otpada u svim oblicima predstavlja jedno od najvažnijih pitanja modernog doba za sve organizacije koje čine dio cjelovitog sustava.    


Principi gospodarenja otpadom na kojim se zasniva naše rad, a koji prestavljaju i vodeći svjetski smjer gospodarenja otpadom, kao osnovu strategiju imaju sprečavanje nastanka otpada, minimalizaciju, ponovno korištenje, recikliranje, energetsku iskoristivost i kao zadnju kariku u lancu – odlaganje ostatnog otpada.   
Objekti sustava gospodarenja otpadom koje pokrivamo našom djelatnošću navedeni su u nastavku.

 

  • Odlagališta neopasnog i opasnog otpada
  • Pretovarne stanice kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
  • Postrojenja za predobradu i obradu otpada
  • Uređaji za pročiščavanje procjednih voda
  • Prikupljanje i termička obrada plina (sa ili bez energetskog iskorištavanja)
  • Reciklažna dvorišta
  • Skladišta otpada